Aktuellt


Föreningsstämma 2017
Publicerat den 3 april, 2017

Medlemmar i Coompanion Sörmland Ek Förening kallas härmed till föreningsstämma.

Datum: 2017-05-08
Tid: 14:00
Plats: Ekholmens Trädgård, Vingåker (Bredvid Säfstaholms slott)

På agendan för eftermiddagen:
–          Presentation av Sörmlands största kooperativ, Kooperativtjänst K ek. för.

–          På gång inom Coompanion Sörmland. Verksamhetsplan 2017-2019, pågående projekt mm

–          Årsstämma

Handlingar till föreningsstämman
Verksamhetsberättelse 2016
Årsredovisning 2016Nyhetsbrev 2016-2
Publicerat den 12 december, 2016

Här kan du läsa nyhetsbrev 2016-2SKAPA:s innovatörspris till Eskilstuna
Publicerat den 2 december, 2016

När vi träffar Josephine A Andersson på Munktell Science Park i Eskilstuna har det gått 6 månader sedan Coompanion Sörmland hjälpte hennes team att starta en nytänkade ekonomisk förening, KDM Group, med en social och pedagogisk ambition att utbilda nyanlända familjer om hur det fungerar i Sverige. Det har redan hänt mycket. Företaget har skapat en digital version av sin bok som kan laddas ner hos Migrationsverket. Boken har tryckts i 1000 exemplar med hjälp av lokal sponsring till självkostnadspris och nyligen fick föreningen ta emot SKAPA:s länspris för Framtidens Innovatör.

– Varifrån kom idén till boken och företaget? Och hur kom det sig att ni valde ekonomisk förening som bolagsform?
– Jag är språklärare på SFI och har flera grannar som flytt sina hemländer på grund av krig m m. Vi hade producerat några böcker tidigare och tänkte att här kunde vi göra en insats för att hjälpa till att skapa förståelse och integration, berättar Josephine.

Den första digitala versionen av boken tog de fram på arabiska och dari, förutom svenska och engelska. Via en kontakt på Munktell Science Park som hade erfarenhet av att jobba kooperativt kom grundarna i kontakt med Coompanions rådgivare i Eskilstuna Marcus Bergh.

Hur upplever du att Coompanion har kunnat hjälpa dig och föreningen i er satsning?
– Vi har fått ett väldigt bra bemötande och bra vägledning kring de olika val vi stått inför. Coompanion har påmint oss om att blicka framåt och se möjligheterna att expandera och utveckla från där vi är idag, berättar Josephine.

Länk till #VälkommenhitNu summerrar vi 2016
Publicerat den 2 december, 2016

Nu när året går mot sitt slut är det dags för summering. Inflödet av rådgivningar på våra kontor i Katrineholm, Nyköping och Eskilstuna har ökat under året. Vi har deltagit i ett flertal mässor företagsmässor bland annat i Nyköping och Gnesta där vi knutit värdefulla kontakter. I Oxelösund har affärskvinnans nätverk träffats regelbundet och i samband med dessa träffar har Coompanion erbjudit rådgivning på plats i Oxelösund. Även i Vingåker och Flen har vi haft rådgivare på plats regelbundet för att öka inflödet till rådgivningen.

Vår verksamhet har även påverkats av inflödet av flyktingar till Sörmland. Rådgivningarna på engelska har ökat och vi samverkar med andra företagsfrämjande aktörer för att ge kvalitativ rådgivning till alla som behöver det. I Vingåker är vi även aktiva i kommunens integrationsnätverk.

På flera platser i länet pågår insatser för att fler av de som står långt ifrån arbetsmarknaden ska få sysselsättning. Under hösten har en karläggning av befintliga arbetsintegrerande sociala företag (ASF) gjorts av Regionförbundet Sörmland. Rapporten från denna kommer under december månad. I Katrineholm genomför Coompanion just nu en etableringsanalys på uppdrag av Arbetsförmedlingen. Syftet med denna är att  kartlägga förutsättningarna att driva arbetsintegrerande sociala företag i kommunen. De arbetsintegrerande sociala företagen behövs för att fler människor ska komma i sysselsättning och det visas bland annat av de riktade insatser som nu görs av regeringen.

I slutet av november lämnade Coompanion Sörmland in en ansökan till Tillväxverket inom ramen för det call som myndigheten gjort. Vi ansöker om drygt 1 mkr per år under de kommande tre åren för att kunna bedriva kostnadsfri information och rådgivning inom området kooperativt och socialt företagande i enlighet med vår verksamhetsplan. För att få ut hela statsbidraget krävs att Coompanion Sörmland har en regional medfinansiering motsvarande 1 mkr per år under perioden. En ansökan om medfinansiering har lämnats till Regionförbundet Sörmland, ansökan har ännu inte behandlats.

Den 16 december stänger vi våra kontor och finns åter på plats den 9 januari. Vi önskar våra medlemmar och samarbetspartners God Jul och Gott Nytt År!IOP – kan ge mer affärer för idéburna
Publicerat den 1 december, 2016

Idéburet Offentligt Partnerskap är ett sätt för en offentlig part och en idéburen att samverka för att lösa en samhällsutmaning. 

IOP är en förkortning värd att lägga på minnet och lära sig mer om – inte minst för idéburna organisationer – då det är ett sätt att handla av idéburna i form av ett partnerskap som ligger vid sidan av det som regleras inom Lagen för offentlig upphandling.

En viktig skillnad mellan en upphandling och ett partnerskap är att initiativet  till partnerskapet oftast kommer från den idéburna sektorn och att det handlar om en tjänst som som ”marknaden” inte är intresserad av att utföra.  Det ska inte ske på områden där det redan finns  upphandling och partnerskapet ska ge ett ”mervärde” utöver den faktiska tjänsten.

Det kan handla om tillgång till nätverk, volontärinsatser eller ett speciellt arbetssätt som bara den ideburna organisationen kan erbjuda.  Kvinnojourverksamhet och verksamheter som möter hemlöshet är exempel på områden där IOP är klockrena.

Organisationen Forum har tagit fram en rapport på området som belyser möjligheterna enligt EU-rätten.
Rapport IOPCivilsamhället viktigt för att bryta långtidsarbetslöshet
Publicerat den 1 december, 2016

280 000 personer i Sverige står utanför arbetsmarknaden. Samtidigt jobbar 232 000 idéburna organisationer, dagligen för att skapa jobb och rusta människor för framtida arbetsgivare. Men – ett stort hinder för att ännu fler ska finna sin väg till jobb via dessa organisationer – är myndigheters okunskap och ibland oförmåga att samarbeta med föreningslivet. Forskningen sackar också på området, visar en slutrapport som tagits fram i ett stort partnerskap från den sociala ekonomin.

Trots en allmänt låg arbetslöshet i Sverige är de som är arbetslösa inte sällan långt från arbetsmarknaden. Ungefär  280 000 personer, eller tre fjärdedelar av alla som är inskrivna som arbetslösa, tillhör denna grupp, enligt Arbetsförmedlingens siffror.

Civilsamhälles organisationer är en viktig resurs för dessa personer. Varje dag möter vi dem i verksamheter som second hand, bilrekonditionering, caféer, trädgårdsodlingar och så vidare. Här kan de träna språk, öka sin självkänsla, lära sig yrken, bidra till produktion och gemenskap och i de kooperativa företagen kan de dessutom ofta bli medlemmar och delägare.

Samtidigt visar vår nya rapport att fler insatser behövs. Metoderna måste utvecklas och samverkan måste bli mer effektiv både mellan de idéburna organisationerna och myndigheterna och med näringslivet. Det kräver mer forskning om civilsamhällets insatser. I dag finns stora och många vita fläckar som forskningen inte har undersökt och beskrivit, enligt en ny forskningsöversikt som professor Ulla-Carin Hedin och Eva Laureli tagit fram och som använts som underlag för denna rapport.

– Att hitta bättre metoder och verksamhet för att lösa detta är centralt både för samhället i stort och för de människor som direkt berörs. I dag har forskarsamhället i Sverige missat kopplingen mellan civilsamhället och arbetsmarknadsfrågorna. Mer forskning om våra insatser är en förutsättning för att vi ska kunna utveckla mer och bättre verksamhet, och det är också ett av våra krav i rapporten, säger Gordon Hahn, ordförande Coompanion Sverige.

– I de förstudier som denna rapport bygger på har vi också sett att myndigheter ofta saknar kunskap om våra insatser för arbetsintegration. Det kan exempelvis handla om vad enskilda handläggare kan göra men också att ha koll på myndighetens egna policyer för samverkan med civilsamhället. Men det finns också ett behov av ökade kunskaper om myndigheternas arbete hos oss organisationer, säger Göran Pettersson, generalsekreterare Forum – idéburna organisationer med social inriktning.

Fakta

Rapporten har tagits fram inom ramen för det ESF-finansierade partnerskapet: Partnerskap för en inkluderande arbetsmarknad genom civilsamhälle/social ekonomi (PIACS) där fler än 50 organisationer och myndigheter har deltagit.

Coompanion är företagsrådgivaren för alla som vill starta kooperativa företag. Vi erbjuder personlig rådgivning – även online. Vi finns på 25 platser i hela landet – i stort sett ett Coompanion i varje län.

Coompanion breddar entreprenörskapet – fler blir företagare när de får göra det tillsammans – och med vår hjälp.  I den kostnadsfria rådgivningen får grupper bolla sina idéer, fundera över roller, hjälp med organisering, val av företagsform och ekonomisk planering mm.

Vi informerar och utbildar även inom entreprenörskap, organisation, lokal utveckling, samarbete, arbetsintegrerade sociala företag och inte minst kooperation.

Coompanion Sverige ägs av de 25 regionala Coompanions. Uppdraget är att på nationell nivå främja kooperativt företagande och arbeta med opinionsbildning för kooperation och social ekonomi. Coompanion Sverige är också den nationella kontakten mellan det lokala kooperativa utvecklingssystemet och riksdag, regering samt andra nationella organ.

Varje regionalt Coompanion runt om i landet ägs och styrs lokalt av sina medlemsorganisationer.

Coompanion finansieras av organisationer, offentlig sektor, konsultintäkter, EU-medel och staten. Tillväxtverkets finansiering gör det möjligt för oss att ge rådgivning kostnadsfritt.

Läs mer på www.coompanion.se

Länk till rapportenHur påverkar ändringarna i Lagen om ekonomiska föreningar er?
Publicerat den 15 augusti, 2016

Den 1 juli trädde den nya lagen för ekonomiska föreningar i kraft. För de flesta blir livet som ekonomisk förening lite enklare och nya möjligheter öppnas upp. Men då behöver ni ändra i era stadgar. I de fall en förening har bestämmelser i stadgarna som strider mot lagen måste ändringar har gjorts före förste juli 2018. Då det ofta krävs två föreningsstämmor för att ändra stadgar kan det var väl värt att ta tag i detta direkt.

Vissa av lagens ändringar är tvingande, som till exempel nya kallelsetider till stämman. Flera är till för att förenkla och skapa nya förutsättningar i de ekonomiska föreningarna, som att i högre grad tillämpa digital kommunikation, ökade möjligheter att ta in externt kapital, eller att ändra stadgar på en stämma. För att kunna tillämpa de nya möjligheterna krävs att stadgarna ger stöd för detta.

Vill er föreningar ha hjälp med att uppdatera stadgarna? Fyll i nedanstående formulär så kontaktar en av våra rådgivare er för ett förutsättningslöst samtal där vi bestämmer vad just ni behöver och kan lämna ett pris på uppdraget utifrån era behov!

Lämna dina kontaktuppgifter härUtveckling av affärsmannaskap och entrerenöriellt lärande
Publicerat den 29 juni, 2016

Coompanion Sörmland har inom ramen för projektet Utveckling av affärsmannaskap och entreprenöriellt lärande arbetat fram en modell för kompetenskartläggning inom området affärsmannaskap samt en modul inom området affärsmannaskap och entreprenörskap. Projektet har finansierats av Samordningsförbundet i Sörmland (RAR). De två modeller som har arbetats fram i projektet riktar sig till målgruppen utrikesfödda i syfte att få målgruppen att komma närmare arbetsmarknaden genom fokus på entreprenörskap.

Det första delprojektet Modell för kompetenskartläggning inom området affärsmannaskap har haft till syfte att ta fram en modell som riktar sig till utrikesfödda som är inskrivna hos Arbetsförmedlingen (AF) och som behöver kartläggas för att AF ska kunna beslut om nästa steg i handlingsplanen för den inskrivna.

Det andra delprojektet har haft till syfte att arbeta fram en modul inom området affärsmannaskap och entreprenörskap som ska kunna användas inom kommande ESF-projekt. Modulens syfte är att visa på de entreprenöriella egenskaperna som behövs för att lyckas med företagande. Modullen ska fungera som en inspirationskälla där deltagaren inventerar sina förmågor och omsätter dessa till affärsmöjligheter. Modellen fungerar som inspiration och är steget innan de starta eget utbildningar som arrangeras av NyföretagarCentrum och andra aktörer.

Frågor kring projektet besvaras av Magnus Eriksson, Coompanion, på telefon 070-6336574 alt e-post magnus.eriksson@coompanion.se.

Slutrapport utveckling av affärsmannaskap och entrprenöriellt lärande.

Processkarta

ProcesskartaStart-Up-Integration
Publicerat den 29 juni, 2016

Kenny Thoren (Bizztool) och Monica Pärus (Aktiv Samhällsutveckling) har tillsammans med Coompanion Sörmland tagit fram en projektidé som vi valt att kalla Start-up-integration.

Start-up-Integration syftar till att möta några av de utmaningar som finns kopplade till nyföretagande och nysvenskars etablering på arbetsmarknaden. Start-Up-Integration kan ses som en sorts pilot för att utforma en arbetsmodell för samverkan som ska stötta nystarts- företag/idéskapare och nyanlända med specifik yrkeskompetens att mötas och arbeta tillsammans.

Syftet är att stötta utvecklingen av nya företag, arbetstillfällen, utveckla hållbara affärsidéer. Det handlar också om att skapa förutsättningar för nysvenskar att få använda sin yrkeskunsap, komma in i näringslivssammanhang och snabbare, än idag, bli självförsörjande. Hela projektet präglas också av tanken om integration, för såväl nysvenskar som för svenskar genom möten och samarbeten som ska påbörjas. Start-Up-Integration har såväl affärsnytta som samhällsnytta i fokus!

Det kortsiktiga målet för projektet är att, genom en pilot, utveckla en arbetsform/modell för Start-Up-Integration. Syftet är att få till en modell som sedan ska kunna skalas upp och spridas vidare. Det andra kortsiktiga målet är också att generera nya företag, sysselsättning och integration för de som deltar i piloten.

Frågor kring projektet besvaras av Marcus Bergh, Coompanion, telefon 070-440 98 18.

Start-up-integration

Start-up-integrationFöreningsstämma för Coompanion Sörmland
Publicerat den 3 maj, 2016

Coompanion Sörmlands medlemmar kallas härmed till föreningsstämma

Datum: 2016-05-17
Tid: 14.00
Plats: Tillväxten Sörmland, Oppundavägen 62, Katrineholm

Innan  stämmoförhandlingarna (kl 14.00), ges en kort  information om Coompanion Sörmlands pågående verksamhet 2016. Informerar om detta görs av ordförande Gunilla E Magnusson samt våra Rådgivare/verksamhetsutvecklare, Magnus Eriksson, Inger Wickbom och Marcus Bergh.

Varje medlemsorganisation har möjlighet att utse ett ombud till stämman. Namn på ombudet meddelas undertecknad under adress sormland@coompanion.se  senast den 13 maj.

Önskar fler än ombudet delta på stämman är givetvis  även dessa hjärtligt välkomna. Vg meddela i så fall namnen på dessa

Stämmohandlingar
Ärendelista föreningsstämma

Resultat- och balansräkning

Verksamhetsberättelse.