1 december 2016

Civilsamhället viktigt för att bryta långtidsarbetslöshet

280 000 personer i Sverige står utanför arbetsmarknaden. Samtidigt jobbar 232 000 idéburna organisationer, dagligen för att skapa jobb och rusta människor för framtida arbetsgivare. Men – ett stort hinder för att ännu fler ska finna sin väg till jobb via dessa organisationer – är myndigheters okunskap och ibland oförmåga att samarbeta med föreningslivet. Forskningen sackar också på området, visar en slutrapport som tagits fram i ett stort partnerskap från den sociala ekonomin.

Trots en allmänt låg arbetslöshet i Sverige är de som är arbetslösa inte sällan långt från arbetsmarknaden. Ungefär  280 000 personer, eller tre fjärdedelar av alla som är inskrivna som arbetslösa, tillhör denna grupp, enligt Arbetsförmedlingens siffror.

Civilsamhälles organisationer är en viktig resurs för dessa personer. Varje dag möter vi dem i verksamheter som second hand, bilrekonditionering, caféer, trädgårdsodlingar och så vidare. Här kan de träna språk, öka sin självkänsla, lära sig yrken, bidra till produktion och gemenskap och i de kooperativa företagen kan de dessutom ofta bli medlemmar och delägare.

Samtidigt visar vår nya rapport att fler insatser behövs. Metoderna måste utvecklas och samverkan måste bli mer effektiv både mellan de idéburna organisationerna och myndigheterna och med näringslivet. Det kräver mer forskning om civilsamhällets insatser. I dag finns stora och många vita fläckar som forskningen inte har undersökt och beskrivit, enligt en ny forskningsöversikt som professor Ulla-Carin Hedin och Eva Laureli tagit fram och som använts som underlag för denna rapport.

– Att hitta bättre metoder och verksamhet för att lösa detta är centralt både för samhället i stort och för de människor som direkt berörs. I dag har forskarsamhället i Sverige missat kopplingen mellan civilsamhället och arbetsmarknadsfrågorna. Mer forskning om våra insatser är en förutsättning för att vi ska kunna utveckla mer och bättre verksamhet, och det är också ett av våra krav i rapporten, säger Gordon Hahn, ordförande Coompanion Sverige.

– I de förstudier som denna rapport bygger på har vi också sett att myndigheter ofta saknar kunskap om våra insatser för arbetsintegration. Det kan exempelvis handla om vad enskilda handläggare kan göra men också att ha koll på myndighetens egna policyer för samverkan med civilsamhället. Men det finns också ett behov av ökade kunskaper om myndigheternas arbete hos oss organisationer, säger Göran Pettersson, generalsekreterare Forum – idéburna organisationer med social inriktning.

Fakta

Rapporten har tagits fram inom ramen för det ESF-finansierade partnerskapet: Partnerskap för en inkluderande arbetsmarknad genom civilsamhälle/social ekonomi (PIACS) där fler än 50 organisationer och myndigheter har deltagit.

Coompanion är företagsrådgivaren för alla som vill starta kooperativa företag. Vi erbjuder personlig rådgivning – även online. Vi finns på 25 platser i hela landet – i stort sett ett Coompanion i varje län.

Coompanion breddar entreprenörskapet – fler blir företagare när de får göra det tillsammans – och med vår hjälp.  I den kostnadsfria rådgivningen får grupper bolla sina idéer, fundera över roller, hjälp med organisering, val av företagsform och ekonomisk planering mm.

Vi informerar och utbildar även inom entreprenörskap, organisation, lokal utveckling, samarbete, arbetsintegrerade sociala företag och inte minst kooperation.

Coompanion Sverige ägs av de 25 regionala Coompanions. Uppdraget är att på nationell nivå främja kooperativt företagande och arbeta med opinionsbildning för kooperation och social ekonomi. Coompanion Sverige är också den nationella kontakten mellan det lokala kooperativa utvecklingssystemet och riksdag, regering samt andra nationella organ.

Varje regionalt Coompanion runt om i landet ägs och styrs lokalt av sina medlemsorganisationer.

Coompanion finansieras av organisationer, offentlig sektor, konsultintäkter, EU-medel och staten. Tillväxtverkets finansiering gör det möjligt för oss att ge rådgivning kostnadsfritt.

Läs mer på coompanion.se

Länk till rapporten

Dela